Hoe een toekomstgericht, multidisciplinair waterbeheerplan een oplossing kan bieden voor wereldwijde uitdagingen op vlak van water.

Posted by:
PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor 88% van het wereldwijde waterverbruik (69% landbouw en 19% andere industrieën), het is dus van essentieel belang dat ze voorop lopen bij het aanpakken van de toekomstige uitdagingen op het gebied van waterbeheer

De wereld wordt geconfronteerd met een dreigende waterschaarste, ongeveer twee derde van de wereldbevolking zal de komende jaren in gebieden leven waar er zich mogelijk problemen zullen voordoen in verband met water. Het is belangrijk dat we allemaal doen wat we kunnen om in het huishouden duurzamer te worden en dat regeringen problemen zoals waterlekken in centrale voorzieningen aanpakken. Maar het is de industrie die de grootste rol kan spelen, als we een toekomstige crisis willen vermijden. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor 88% van het wereldwijde waterverbruik (69% landbouw en 19% andere industrieën), het is dus van essentieel belang dat ze voorop lopen bij het aanpakken van de toekomstige uitdagingen op het gebied van waterbeheer.

Hoe bedrijven hun afvalwaterbeheer kunnen verbeteren via een multidisciplinaire en circulaire aanpak

Eén van de grootste uitdagingen is dat het grootste deel van de wereld momenteel een lineair model voor waterverbruik hanteert, waarbij zoetwater wordt gewonnen, verbruikt en vervolgens in de watercyclus wordt teruggestuurd om opnieuw te ontginnen.

Sinds de uitbreiding van gecentraliseerde waterdistributienetwerken in geïndustrialiseerde landen, aan het einde van de 17e-begin 18e eeuw, zijn er afvalwaterzuiveringssystemen beschikbaar om het geproduceerde afvalwater te behandelen. Deze behandeling maakte het mogelijk om zuiver water af te voeren in het milieu in plaats van onbehandeld afvalwater. Dit heeft aanzienlijk bijgedragen tot het verbeteren van de kwaliteit van het water en het verzekeren van toegang tot de watervoorziening. Dit lineaire model zorgt er echter voor dat er plaatselijk grote watervolumes uit de omgeving worden gewonnen, die ergens anders worden afgevoerd, wat kan leiden tot lokale uitdagingen met schaarste of risico’s op vervuiling.

We leven in een tijd waarin we over technologieën beschikken om over te stappen op een meer gedecentraliseerd circulair model van waterverbruik om zo ‘de cyclus te sluiten’. Dit kan worden gedaan door ter plaatse afvalwater te behandelen en terug te winnen, om water te recycleren in plaats van het terug te sturen naar de omringende watermassa’s. Het invoeren van dergelijke praktijken, in combinatie met de gecentraliseerde watervoorziening en afvalwaterbehandeling, kan de druk op onze watervoorraden verlichten, door de extractie van zoetwater en de afvoer van gezuiverd afvalwater te beperken en te verdelen.

We live in a time where technologies exist to move to a more decentralized circular model of water use and “close the cycle”. This can be done through on-site wastewater treatment and reclamation, to recycle water rather than return it to surrounding water bodies. Implementing such practices, in combination with the centralized water supply and wastewater treatment, can seriously alleviate the pressure on our water resources by limiting and distributing the extraction of freshwater and the discharge of treated wastewater.

De laatste jaren is de aandacht steeds meer gaan verschuiven naar dergelijke circulaire, duurzamere oplossingen om water te besparen. Bedrijven kunnen nu investeren in technologieën zoals recycling-systemen voor afvalwater, technologieën die minder water verbruiken, opvangsystemen voor regenwater en ontziltingstechnologieën om hen te helpen hun watervoorziening ter plaatse te recycleren en zo hun belasting op de bestaande zoetwatervoorziening aanzienlijk te verminderen.

Naast een meer circulaire aanpak, zijn kwalitatieve data onlosmakelijk verbonden met een toekomstig waterbeheerplan. Het verzamelen van kwalitatieve gegevens over de belangrijkste parameters en het integreren van IoT, praktijkvoorbeelden en deep learning kan de watersector naar een hoger niveau tillen. Hierbij moet aandacht worden besteed aan de juiste soort uitdagingen, waardoor het waterbeheer efficiënter wordt door een multidisciplinaire aanpak.

Water is een sociaal product en het beleid ervan wordt sterk beïnvloed door psychologische factoren die gelinkt zijn aan de mens. Wanneer mensen niet overtuigd zijn van het belang van het recycleren van water en bang zijn om producten te gebruiken die vervaardigd zijn uit hergebruikt afvalwater, zullen bedrijven geen volledig circulair model hanteren. Door de menselijke psyche in het debat te betrekken en uit te zoeken hoe hergebruikt water en circulaire modellen bij het grote publiek kunnen worden gepromoot, zal de uitvoering ervan worden bevorderd. De vraag van het publiek zal toenemen en de invloed ervan op de politiek en de bedrijfsstrategie zal duidelijk worden.

De toekomstige uitdagingen van waterbeheer voor bedrijven

Bedrijven moeten grondig nadenken over duurzaamheid en nagaan hoe ze hun waterverbruik het beste kunnen beheren om hun impact op de watervoorziening en het milieu te verminderen. Ze zullen uitdagingen moeten aangaan die de komende jaren in alle sectoren te zien zullen zijn.
Deze omvatten:

  • de verminderde beschikbaarheid van zoetwater uit gecentraliseerde bevoorradingen, met de kans op Day Zero beperkingen  in verschillende grote steden.
  • strengere limieten voor de afvoer van afvalwater om vervuiling tegen te gaan, waarbij de EU in 2018 nieuwe normen voor wateruitstoot heeft ingevoerd
  • toenemende maatschappelijke druk op bedrijven om duurzaam te denken en te handelen
  • de behoefte aan een multidisciplinaire aanpak die het invoeren van een duurzaam en efficiënt waterbeheer vooruit kan helpen

Dit betekent dat alle industrieën en individuele bedrijven voortdurend moeten nadenken over de invloed die ze hebben, ze kunnen samenwerken en waterbeheer opnemen in hun duurzaamheidsstrategieën. Ze kunnen ook de voorbeelden volgen die wereldwijd beschikbaar zijn.

Het ontwikkelen van een toekomstgericht waterbeheerplan

Een toekomstgericht waterbeheerplan moet rekening houden met alle mogelijke uitdagingen die hierboven zijn beschreven en moet zich tegelijkertijd bewust zijn van de huidige situatie van het bedrijf en van wat in de praktijk haalbaar is.

Tot de onderdelen van een waterbeheerplan behoren:

  • wateraudit, waarbij een bedrijf alle elementen analyseert van het huidige gebruiksniveau, kosten beoordeelt en gebieden identificeert waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.
  • een strategie om werknemers te engageren inzake het verminderen van de totale watervoetafdruk van het bedrijf. Dit kan gaan over lezingen, workshops en een communicatieplan.
  • analyse van welke duurzame watertechnologieën kunnen worden gebruikt in het bedrijf, bijvoorbeeld on-site recycling-systemen of opvangsystemen voor regenwater
  • deel uitmaken van een multidisciplinair team dat de toekomstige uitdagingen aanpakt en samenwerkt om een ​​waterefficiënte samenleving op te bouwen

Water Experts kan bedrijven en organisaties bijstaan met hun expertise om hen de impact die ze hebben te laten begrijpen, een toekomstbestendig waterbeheerplan op te stellen en rendabele, duurzame keuzes te maken om de uitdagingen van morgen aan te gaan. De juiste multidisciplinaire partners kunnen worden verzameld om samen te werken en het uitvoeren van een efficiënt waterbeheerplan te vergemakkelijken.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.