Nieuwe Impactbeoordeling Bedrijfsafvalwater Vanaf 1 februari 2021

PUBLISHED ON:
IN CATEGORY:

Een nieuwe of bestaande lozing van bedrijfsafvalwater mag nooit leiden tot een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam waarop geloosd wordt. Ook de kwaliteitsdoelstellingen voor dat waterlichaam moeten haalbaar blijven.

- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Vanaf 1 februari 2021 komt een nieuwe richtlijn van kracht met betrekking tot het lozen van bedrijfsafvalwater. De VMM zal een nieuwe methode toepassen in de vergunningsprocedure om de impact van het lozen van bedrijfsafvalwater te beoordelen. 

Waarom De Nieuwe Richtlijn? 

De nieuwe methode van beoordeling is een gevolg van het ‘Wezer-arrest’ van 1 juli 2015 van het Europese Hof van Justitie. Dit arrest stelt dat een nieuwe lozing de waterkwaliteit van het ontvangende waterlichaam niet negatief mag beïnvloeden. Bij aanvraag dient de lozing dus afgetoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de Europese kaderrichtlijn Water. Elk waterlichaam (stroom, rivier, beek,…) moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen opgelegd door Europa. Indien een nieuwe lozing ervoor zorgt dat de kwaliteitseisen niet gehaald worden, dan kan deze lozing geweigerd worden, waardoor alternatieven of extra zuivering nodig is. 

Vlaanderen heeft het echter op veel plaatsen moeilijk om de milieukwaliteitsdoelstellingen van waterlichamen te halen. Iedere bijkomende lozing zou dus in feite zorgen voor ‘achteruitgang’, aangezien de kwaliteitseisen al niet gehaald worden zonder de bijkomende lozing. Om dit probleem te omzeilen en toch het Wezer arrest in Vlaandern te kunnen toepassen, heeft de VMM een stappenplan opgemaakt om de lozing van bedrijfsafvalwater aan een impactbeoordeling te onderwerpen. 

Wat Houdt De Nieuwe Richtlijn In? 

VMM zal een nieuwe tool toepassen bij de adviesverlening, waarbij het risico op achteruitgang en het al dan niet halen van de kwaliteitseisen worden afgetoetst. Dit geldt vanaf 1 februari 2021 en wordt toegepast in de vergunningsaanvraag voor elke bestaande lozing (bij vernieuwing) en voor elke nieuwe lozing. 

De tool houdt 9 stappen in om de impact van bestaande of nieuwe lozingen te evalueren. Via een voortoets wordt eerst ingeschat of een volledige impactbeoordeling zinvol is. Indien relevant, wordt het stappenplan verder gevolgd om te beoordelen wat de impact is en of de impact aanvaardbaar is. Op basis van deze beoordeling wordt een eindadvies gegeven over de lozing, al dan niet samen met bijkomende acties die moeten opgenomen worden in de vergunning (zoals extra zuiveringseisen). 

Wat Is Het Gevolg Voor Uw Organisatie? 

Indien u de lozingsvergunning binnenkort moet verlengen of indien u wil uitbreiden, gaat u best proactief om met deze nieuwe richtlijn om te voorkomen dat de groei belemmerd wordt. Een ideale voorbereiding is door een masterplan water op te maken, waarbij alle elementen worden opgenomen om tot een duurzaam en integraal waterbeheer te komen. 

Water Experts kan u begeleiden door een masterplan water op te stellen. Dit zorgt voor een goede voorbereiding tegen toekomstige uitdagingen. U kan zich focussen op de groei, terwijl wij ons ontfermen over uw waterbeheer. 

This website uses cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.